Regulamin Półkolonii letnich

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.30 do godz.16.00.
 2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.
 4. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
  - spokojnego wypoczynku
  - uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu
  - korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii
  - wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu
 5. Uczestnicy mają obowiązek:
  - bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców
  - przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
  - brać udział w realizacji programu półkolonii
  - zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość
  - szanować mienie, pomoce dydaktyczne (Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie)
  - kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków
  - przestrzegać zasad poruszania się po drogach
  - uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe, nakrycie głowy chroniące przed słońcem oraz być przygotowanym do wyjścia na basen (strój kąpielowy, ręcznik)
 6. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału wpółkoloniach (bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie).
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania organizacji półkolonii w przypadku:
  - niewystarczającej liczby uczestników
  - sytuacji niezależnych od organizatorów, działań siły wyższej np. braku dostawy energii elektrycznej
 8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.
 9. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:
  - dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników,
  - dokonać wpłaty pozostałej części kwoty za turnus najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem. Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu.
  - zgłosić rezygnację dziecka z turnusu najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem. W przeciwnym wypadku zaliczka nie zostanie zwrócona.

Dane do przelewu: ABS Bank Spółdzielczy Andrychów 60 8110 1023 2003 0304 0657 0004
Tytułem: Półkolonie letnie, imię i nazwisko dziecka, wybrany turnus.
Zaliczka: Płatna do 7 dni od pisemnej rezerwacji.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII ZAWIERAJĄCY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UWZGLĘDNIAJĄCE STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

 § 1 

ZASADY OGÓLNE 

 1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 6-12 lat
 2. Rodzic/prawny opiekun  jest zobowiązany jest zobowiązany do przedłożenia organizatorowi karty kwalifikacyjnej uczestnika turnusu, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
 3. Rodzic/prawny opiekun wyraża pisemną zgodę na udział dziecka w półkolonii, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu – załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia dziecka – oddzielne na każdy dzień pobytu dziecka na półkolonii – załącznik nr 2 do regulaminu
 5. Rodzic/prawny opiekun każdorazowo wyraża zgodę na udział dziecka w wycieczkach,imprezach, wyjściach na basen, do kina, itp. - załącznik nr 3 do regulaminu.
 6. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika turnusu wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 7. Wraz z kartą kwalifikacyjną uczestnika turnusu rodzic opiekun przedkłada kopię karty szczepień dziecka.
 8. Rodzic prawny opiekun przedkłada oświadczenie o wyrażeniu zgody na wezwanie przez organizatora karetki pogotowia ratunkowego w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka - załącznik nr 4 do regulaminu.

 § 2

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Informację o zasadach ochrony i przetwarzaniu danych osobowych, przekazywanych na potrzeby organizacji półkolonii określa załącznik nr 5 regulaminu.
 2. Rodzic/ prawny opiekun podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o ochronie danych osobowych – załącznik nr 6 do regulaminu.

§ 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

 1. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 4. Rodzic/prawny opiekun obowiązany jest  zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na półkoloniach.
 5. Uczestnicy półkolonii  muszą być zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Uczestnik półkolonii  nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku – załącznik nr 7 do regulaminu.
 7. Uczestnicy półkolonii są przygotowani przez rodziców ( szkolenie dzieci przeprowadzone będzie również przez personel Park Family Fun przed rozpoczęciem zajęć w 1 dzień turnusu) do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa, związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Należy przestrzec uczestników wypoczynku przed dotykaniem dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, dbanie o odporność, kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie).
 8. Osoby zatrudnione podczas wypoczynku będą wyposażone w indywidualne środki ochrony osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili.
 9. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic.
 10. Opiekun grupy półkolonijnej lub inna osoba wyznaczona przez organizatora dokonuje pomiaru temperatury uczestnikom wypoczynku.
 11. Osoba wyznaczona przez organizatora dokonuje pomiaru temperatury personelu półkolonii.
 12. Osoby, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała nie mogą podjąć pracy a uczestnika półkolonii niezwłocznie odbiera rodzic/prawny opiekun, do tego momentu uczestnik półkolonii pozostaje w izolacji od pozostałych członków grupy.

§ 4 

WYŻYWIENIE 

 1. Wyżywienie będzie odbywać się poza salą zabaw dla dzieci w miejscu, w którym stosowane są wytyczne dla gastronomii. ( BISTRO CASTEL) Docelowo obiady będą podawane na zewnątrz restauracji ( chyba, że warunki atmosferyczne na to nie pozwolą) w wyznaczonych specjalnie dla naszej grupy półkolonijnej miejscach.
 2. Drugie śniadanie i podwieczorek będzie w formie gotowych produktów, podawane w opakowaniach jednorazowych oraz przy użyciu sztućców jednorazowych. 

§ 5 

TRANSPORT UCZESTNIKÓW 

 1. Dojazd w miejsca objęte programem odbywać się będzie w formie transportu zorganizowanego lub wycieczek pieszych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach.
 2. Ewentualny postój w trakcie transportu odbędzie się w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi.
 3. Zbiórka przed wyjazdem będzie zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. 

§ 6 

INNE POSTANOWIENIA 

 1. Organizator zapewnia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości.
 2. Organizator stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
 3. Organizator dba o przestrzeganie wytycznych GIS dla funkcjonowania sali zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. 

 § 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Załącznik niniejszego regulaminu stanowi regulamin Parku Family Fun.
 2. Dla obszarów nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się akty prawne wyższego rzędu, w szczególności: mające zastosowanie w okresie stanu epidemicznego na terenie Polski, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu,
 4. Rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje  treść regulaminu – załącznik nr 8 do regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej organizatora.

Data sporządzenia 03 czerwca 2020 r.

Masz pytania?

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, lub masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami:

 

ul. Zaborska 33
32-600 Oświęcim

tel.: 503 31 31 93
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek 15-20
Sobota-Niedziela 10-20

W OKRESIE WAKACYJNYM 
od 1 lipca do 31 sierpnia
Poniedziałek-Piątek 12-20
Sobota-Niedziela 10-20

W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 
Poniedziałek-Niedziela 10-20

Konto bankowe: ABS Bank Spółdzielczy Andrychów 60 8110 1023 2003 0304 0657 0004